پاسخ نماینده مردم تهران به سئوال رئیس جمهور در مورد بابک زنجانی

توضیح ندارد