پایگاه خبری "مبارز امروز" مجرم شناخته شد!

در جلسه امروز هیئت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیرمسئول پایگاه خبری “مبارز امروز” مجرم شناخته شد.