پرتاب موشک های شهاب و قدر از کویر قم

مرصادنیوز: موشک های میان برد شهاب ۱ و ۲ و موشک های دوربرد و نقطه زن قدر Fو H سپاه از منطقه عمومی کویر قم شلیک و به اهداف موردنظر اصابت کردند.