پرواز هواپیماها از فرودگاه ابوظبی متوقف شد

توضیح ندارد