«پروفسور» پرسپولیسی ها را حرفه ای کرد

توضیح ندارد