پرونده های زندانیان تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری است

توضیح ندارد