پروژه ساماندهی حاشیه نشینی شهرک ارم، در آخرین مراحل اجرایی/ زندگی 500 هزار نفر در حاشیه تبریز

“صادق نجفی” در بازدید از برنامه های سامان دهی حاشیه نشینی ارم، با اشاره به وضعیت حاشیه نشینی در تبریز، گفت: حدود نیم میلیون از جمعیت این شهر، در مناطق حاشیه شهر زندگی می کنند که این موضوع، ازنقطه نظر مدیریت بحران، بسیار قابل تامل است.