پشت پرده میلیاردر ایرانی که اورتون را خرید؟

اردوان فرهادمشیری را امروز اکثر ایرانی ها می شناسند؛ تاجر ایرانی که حالا نامش با خرید ۹/۴۹ درصد از سهام باشگاه اورتون، سر زبان ها افتاده است.