پکن کشور معماری های عجیب و غریب+عکس

با وجود طرح های بسیار عجیب در معماری ساختمان های چینی، قانونی گذاشته شده که معماران حق ساختن هرگونه ساختمان به هرشکلی را ندارند. زیرا این نوع ساختمان ها به فرهنگ و میراث گذشته چین آسیب می رساند.