پیام های منطقه ای و جهانی عرض اندام موشکی ایران

اندیشکده مطالعات صلح و جنگ نوشت: ایران با آزمایش موشک های بالستیک نشان داد توافق هسته ای به معنی نادیده گرفتن نقش این کشور از بعد منطقه ای نیست.

به گزارش تحلیل ایران ؛ اندیشکده “مطالعات صلح و جنگ» در گزارشی “پیرامون آزمایش های موشکی بالستیک ایران» در چند ماه گذشته و اشاره به انگیزش های ایران در این مسیر نوشت: ایران انگیزش های سیاسی منطقه ای و جهانی برای آزمایش موشک های بالستیک خود دارد. ایران با این کار نشان می دهد در حالی که با توافق هسته ای امیال هسته ایش خنثی شده، اما این امر به معنی تحقی …