پیش بینی 11 خط داخل شهری و 4 خط حومه در طرح جامع حمل و نقل تهران

توضیح ندارد