چالش در فعالیت اجتماعی «سمن سراها» برطرف شود

توضیح ندارد