چرا برخی از شادی مردم در نوروز می ترسند؟

قلم نیوز: دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی در افتتاحیه نمایشگاه “آئین ملی نوروز» گفت: “نوروز به ما نیازی ندارد. این ماییم که به نوروز محتاجیم.»