چرا تغییر حکومت در خاورمیانه دیگر نتیجه نمی دهد؟

آیا هرج و مرج کنونی خاورمیانه، مانند آنچه در لیبی مشاهده می شود، از جذابیت مداخله به عنوان یکی از رویکردهای سیاست خارجی آمریکا می کاهد؟ کارشناسان چند اندیشکده مطرح آمریکایی در مجموعه یادداشت هایی در نیویورک تایمز، به بررسی موضوع تغییر حکومت به وسیله مداخله آمریکا پرداختند و دلایل خو را در جهت رد یا دفاع از آن مطرح کردند.