چهارشنبه، میوه های قاچاق در حضور رسانه ها امحا می شوند

توضیح ندارد