چهار پسر مرحوم آیت الله واعظ طبسی در یک عکس

ناصر، علی، رسول و مصطفی پسران مرحوم آیت الله عباس واعظ طبسی هستند که در تصویر زیر دیده می شوند.