چه کسانی پشت پرده ی ماجرای اغتشاشات هستند؟

بخشی از اتفاق هایی که در چند این روز اخیر رخ داد تا اعتراض ها رو به اغتشاش تبدیل کنند…