چک سفید امضای مردم در جیب مجلسی ها

کوه نتواند شدن سد ره مقصود مرد
همت مردان برآرد از نهاد کوه گرد
در اولین نشست پس از پیروزی، دکتر با ظرافت به ذکر خاطره ای از دوران کودکی خود پرداخت و سپس آن را به شرایط امروز گره زد.
پدر دکتر عارف که از قضا از کسبه خوشنام یزدی بوده گهگاه برای وصول مبالغی که از هم صنفان یا بازاریان دیگر می خواسته یا طلب داشته، فرزند خویش محمدرضا را برای گرفتن آن وجه به بازار می فرستاده است. در مواردی برخی از بازاریان رقم پرداختی را فراموش می کردند؛ لذا چک سفیدامضایی به ایشان می دادند. محمدرضا تمام مسیر بازگشت به خانه با …