کارگران در انتظار افزایش دستمزد باشند یا خیر ؟

آمارها نشان می دهند میانگین افزایش دستمزد کارگران در هشت سال جنگ تحمیلی 3.5 درصد بود. از سال 1359 تا 1363 حداقل دستمزدها تغییری نداشت و در سال های 1363، 1365 و 1368 نیز دستمزد افزایشی نداشت. دولت های مرکزی و محلی ۱۳۹ کشور جهان از جمله ایران می توانند حداکثر تا سال ۲۰۵۰ میلادی سهم سوخت های فسیلی را در مصارف شهری به صفر برسانند و از سه نوع …