کاشت 23 هزار نهال به نام شهیدان پایتخت

توضیح ندارد