کالاهای خارجی در نمایشگاه های بهاره، ممنوع

فاضلی گفت:حتما باید کالای ارائه شده در این نمایشگاه تولید داخلی باشدمگر اینکه مشابه داخلی نداشته باشند.