کاهش تورم؛ چگونه و تا کجا؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: در این موضوع که “کاهش چشمگیر نرخ تورم یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم است»هیچ کس حتی منتقدان منصف دولت تردیدی ندارند. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در بهمن 94 نسبت به دوازده دو ماه منتهی به بهمن 93 معادل 6/12درصد بوده است. شاید در نگاه نخستین چنین به نظر بیاید که با توجه به تورم های 35تا 40درصدی در دولت گذشته، نرخ 6/12درصد یک نرخ مناسب برای تورم است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش با اشاره به اراده دولت برای مبارزه با تورم تا کاهش این شاخص به سطوح یک …