کدام آیت الله به صندلی ریاست مجلس خبرگان تکیه می زند؟

با رای نیاوردن آیت الله یزدی در انتخابات خبرگان و تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری بازهم بحث ریاست این مجلس تبدیل به یکی از سوژه های رسانه ها شده است