کدام قاضی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد + عکس

توضیح ندارد