کدام قاضی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد؟ / عکس

قاضی ابوالقاسم صلواتی یکی از خوش نام ترین و با سابقه ترین قضات دستگاه قضاست که نامش به عنوان قاضی با شهامت و مستقل ذکر می شود.
شمال نیوز: تجربه و سابقه و دقت در امر قضاوت سه مولفه ای است که برای یک قاضی لازم و ضروری است. اگر چه همه قضات دستگاه قضا باید این مولفه ها را داشته باشند؛ اما خصیصه تجربه برگ برنده ای است که قضات را در اداره دادگاه و رسیدگی به یک پرونده یاری می دهد. خوشبختانه دستگاه قضا بسیاری از قضات با این مولفه ها را به خود دیده است. با این حال نام برخی از قضات در تاریخ عملکرد دستگاه قضا …