کری خوانی یک پرسپولیسی ها برای استقلال در حضور جادوگر

توضیح ندارد