گرانی داخلی و تخفیف های خارجی تفاوت معنادار تورهای گردشگری

درحالی تورهای گردشگری داخلی در ایام نوروز نرخ های نجومی دارند که کشورهای دیگر از این فرصت استفاده کرده و سعی دارند تا گردشگران ایرانی را با تورهای ارزان به سمت خود جذب کنند.