گروه های جهادی به مناطق محروم استان بوشهر اعزام می شوند

توضیح ندارد