گزارشی از تسویه حساب سپرده گذاران ثامن الحجج

اولین گزارش ارائه شده روند پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج حاکی از تسویه حساب با حدود ۱۵۰ هزار نفر از آنها است. مجموع رقم پرداخت شده نزدیک به ۳۰ درصد وجوه مربوط به سپرده گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان را در بر می گیرد.