گزارشی از تسویه حساب سپرده گذاران ثامن الحجج

اکوفارس: اولین گزارش ارائه شده روند پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج حاکی از تسویه حساب با حدود 150 هزار نفر از آنها است. مجموع رقم پرداخت شده نزدیک به 30 درصد وجوه مربوط به سپرده گذاران زیر 10 میلیون تومان را در بر می گیرد.