گزارش آژانس از ایران نقصان دارد

مقام ارشد سابق آژانس بین المللی اتمی مدعی نقص آخرین گزاش تهیه شده این نهاد از برنامه هسته ای ایران شد.