گزارش تصویری از روزگار سخت و ماتم زده کاروانسرای تاریخی تاجوانچی سقز

سرویس کردستان- کاروانسرای تاجوانچی یکی از بناهای تاریخی و تجاری شمالغرب کشور بوده که در بازاری بالای سقز واقع شده، احتمالاً این ساختمان در زمان خسرو خان اول (دوره زندیه) ساخته شده باشد، معماری و نمای آن قابل مقایسه با نمای داخلی عمارت خسروآباد سنندج است.در حال حاضر از این کاروانسرا تنها بقایایی از ضلع شمالی آن باقی مانده، آنطور که در مستندات تاریخی آمده تاجران معتبر ایرانی و عثمانی تا اوایل دوره ی رضا پهلوی که مصادف و همزمان با پایان امپراطوری عثمانی و آغاز جمهوری مصطفی کمال در ترکیه بوده در مراکز تجاری ایر