گزارش ربیع فلاح از آخرین وضعیت مازندران برای ایام نوروز

مازندمجلس: استاندار مازندران اظهار کرد: متأسفانه وضعیت و فضای فیزیکی شهرها و روستاهای استان برای نوروز مناسب نیست و باید برنامه ریزی جدی صورت گیرد.