گمانه زنی های تعیین حداقل دستمزد حول 820 هزارتومان

گروه اقتصاد کلان
زمستان هر سال موضوع افزایش دستمزد کارگران در جامعه کار مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد و پس از گفت وگوهای بسیار بین سه گروه کارفرما، کارگر و دولت، میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آتی تصویب می شود. آمارها نشان می دهد میانگین افزایش دستمزد کارگران در 8 سال جنگ تحمیلی 3.5درصد بود. از سال 1359 تا 1363 حداقل دستمزدها تغییری نکرد و در سال های 1363، 1365 و 1368 نیز دستمزد افزایشی نداشت. همچنین محاسبات کارشناسان اقتصادی نشان می دهد از سال85 تا 92 با توجه به معیارهای اندازه گیری حداقل …