گیشه مطبوعات ایتالیا؛ دوشنبه7 مارس 2016؛ یووه بدون توقف

گاتزا دلو اسپورت

یووه بدون توقف
در برگامو پیروز شدند و ناپولی را در -3 نگه داشتند
گلزنان تغییر کردند(این بار بارزالی و لمینا) اما رویکرد نه:
بیانکونری محکم در صدر
و بوفون هم هست…
جیجی بدون گل خورده 836 دقیقه، رکورد زوف و روسی در دسترس
این اینتر دیگر است – بعد از موفقیت در کوپا، 3-1 پالرمو: نفطه عطف
لیائیچ، ایکاردی، پریسیچ، ایاکینی +1 از فروزینونه
میلان شکست: دوباره در برابر ساسولوی غول کش رانو زدند
نمایش عالی از تیم امیلیایی: 2-0
سینسا از بازیکنان و داور انتقاد …