یارانه صادرات سیب زمینی به کمک صادر کنندگان آمد

رئیس هیئت مدیره انجمن سیب زمینی کاران گفت: با پرداخت یارانه صادراتی به سیب زمینی کاران احتمال افزایش صادرات وجود دارد.