یارانه پزشکان و 9 گروه دیگر در سال 95 حذف می شود

توضیح ندارد