یارانه چه کسانی قطع می شود؟

در جریان بررسی کلیات بودجه سال 1395 در کمیسیون تلفیق مجلس، اخیرا در رابطه با بخش هایی از تبصره هدفمندی یارانه ها تصمیم گیری شد، حذف یارانه بگیران اهم این مصوبات بود