یونانی ها، مقلدان هنر منبت کاری و مهرسازی هخامنشیان بودند

منبت کاری؛ تلفیقی از هنر و حوصله بر روی چوب، نام یکی از صنایع دستی ایران است و به معنی رویانیده. ریشه ی کلمه ی منبت از کلمه ی نبات گرفته شده چرا که برجستگی گل و گیاه بر روی چوب، سنگ، مانند روئیدن گیاه بر روی آن بوده است.