یکسری فشارها مانع برگزاری مزایده آگهی های بازرگانی صدا و سیماست

مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما گفت: تکلیفی که دولت برای سازمان مشخص کرده تأمین بودجه برای درآمدزایی است که اگر بررسی کنیم، می بینیم که مزایده آگهی های بازرگانی نیز تحت یک سری فشارها برگزار نمی شود.