یکصد سال قبل زنان در محیط کار+تصاویر

آنچه امروز تحت عنوان حضور اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان شناخته می شود در کمتر از یکصد سال قبل آرزویی بود که جنبش های حقوق زنان برای رسیدن به آن مبارزه می کردند.
به گزارش شمال نیوز:با آغاز قرن بیستم به دنبال پیشرفت های صنعتی جهان مدرن و بعدها وقوع دو جنگ ویرانگر جهانی زمینه برای افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان فراهم شد. افزایش مشارکت اجتماعی زنان با کار در کارخانه و ادارات و بعدها در جبهه نبرد به عنوان امدادگر اولین گام ها برای احقاق مطالبات اجتماعی آنها بود.
در آن روزها شرایط کاری سخت با دستمزد کم …