یک آخر هفته جنایی در تهران با 4 قتل

قتل مرموز چهار مرد در پایتخت، چهار ماموریت ویژه آخر هفته را پیش روی بازپرس و کارآگاهان جنایی قرار داد. این چهار نفر هر کدام جداگانه قربانی یک جنایت هولناک شده اند.