یک شهروند کویتی به جرم انتقاد از دستگاه قضایی این کشور به حبس محکوم شد

توضیح ندارد