۸۵ درصد زنان زیر ۲۵ سال انگلیسی مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرند

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که حداقل ۸۵ درصد زنان انگلیسی زیر ۲۵ سال قربانی آزار و اذیت های جنسی در خیابان، حمل و نقل عمومی و پارک ها می شوند.