آمریکا و کره جنوبی رزمایش “جوجه عقاب ” را آغاز کردند

توضیح ندارد