ولت با همراهی مجلس دهم وعده “۱۰۰روزه” را عملی کند

عضو جمعیت ایثارگران با بیان اینکه دولتمردان با همراهی مجلس دهم وعده ۱۰۰روزه برای سروسامان دادن به اقتصاد کشور را عملی کنند، گفت: مجلس دهم به سمت اقتصاد غیرنفتی گام بردارد.