این تصویر یکی از جنایت های “ریگی “

سید نورخدا موسوی جانباز لرستانی که در درگیری با گروهک تروریستی ریگی از ناحیه سر مجروح شد و اکنون 7 سال است که در کُما به سر می برد.