“روسیه”: تهدید کره شمالی به کره جنوبی و آمریکا قابل قبول نیست

توضیح ندارد