1400 نفر از دانشجویان استان البرز به اردوی راهیان نور اعزام می شوند

توضیح ندارد