دورنمایی از صلح وجود ندارد؛ “اقتصاد افغانستان” در حال فلج شدن است

توضیح ندارد